Algemene voorwaarden

Versie: 2.3 augustus 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Door gebruik te maken van de diensten van MOS COMES, aanvaardt de Client onderstaande voorwaarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MOS COMES.
 2. Cliënt: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 18 haar die met MOS COMES een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten.
 3. Escort: de door MOS COMES ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een Boeking van de Cliënt. Deze personen worden te alle tijden vertegenwoordigd door MOS COMES.
 4. Partijen: de Cliënt en MOS COMES tezamen.
 5. Order/opdracht: ieder verzoek van een (toekomstige) Cliënt aan MOS COMES gedaan via de Website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel, waarin de Cliënt naar het oordeel van MOS COMES voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van MOS COMES.
 6. Boeking: de overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Cliënt en MOS COMES, waaronder mede begrepen de Boeking van een Arrangement.
 7. Boekingsbevestiging: een bevestiging van MOS COMES aan de Cliënt waarin de afspraak tussen de Cliënt en MOS COMES ten aanzien van een Boeking zijn neergelegd.
 8. Internationale boeking: iedere Boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd.
 9. Arrangement: een pakket aan diensten ingevuld op basis van de wensen van de Cliënt en in overleg met MOS COMES.
 10. MOS COMES: de eenmanszaak MOS COMES ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59662085 en/of haar rechtsopvolgers.
 11. Website: de website van MOS COMES, bekend onder: moscomes.com

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MOS COMES uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle Boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze voor MOS COMES uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.
 2. MOS COMES is te alle tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. De toepassing van eventuele algemene vooraarden waarvan de Cliënt zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Op het moment van totstandkoming van iedere Boeking wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten orden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. MOS COMES en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. De Cliënt die reeds een boeking heeft gesloten met MOS COMES wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Vooraarden op latere en/of aanvullende Boekingen van en/of diensten aan de betreffende Cliënt in te stemmen.

ARTIKEL 3: WERKIJZE

 1. MOS COMES is een volledig legale, vergunde, geregistreerde escortservice.
 2. MOS COMES is in het bezit van een vergunning voor het exploiteren van een escortservice. Deze vergunning heeft nummer es.A.0080511.2014.
 3. MOS COMES staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 59662085.
 4. Alle diensten van MOS COMES zijn onderhevig aan 21% BTW.
 5. Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een algemene consultancy naam vermeld. Deze naam is geregistreerd als handelsnaam van MOS COMES.
 6. MOS COMES is gevestigd en geregistreerd in Rotterdam. Tenzij anders overeengekomen is het niet mogelijk om MOS COMES op dit adres te bezoeken.
 7. MOS COMES is via e-mail bereikbaar op management@moscomes.com. Tijdens openingstijden is de verwachte reactietermijn 6 uur.

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE BOEKING

 1. Alle door MOS COMES gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld.
 2. Een boeking komt eerst tot stand op het moment dat MOS COMES de Order c.q. Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. Ingeval van een (in afwijking van het vermelde in artikel 3.1 AB) bindende aanbieding geldt dat de Boeking tot stand komt op het moment van acceptatie daarvan door de Cliënt. De Boekingsbevestiging van MOS COMES wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven.
 3. De Boeking komt in plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 4. Het is MOS COMES te alle tijde toegestaan een Offerte/Opdracht te weigeren, zonder daarvoor een reden op te moeten geven.

ARTIKEL 5: BOEKING

 1. MOS COMES spant zich bij ontvangst van een Opdracht in om Cliënt en een Escort zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, teneinde de Cliënt de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van de Boeking.
 2. MOS COMES behoudt zich het recht voor een Escort te voorzien van beveiliging in welke vorm van ook bij de uitvoering van een Boeking.
 3. Voor Boekingen geldt een minimum duur van 2 uur.
 4. Boekingen worden enkel uitgevoerd in een hygiënische woonruimte, tevens zijnde een gebouwde onroerende zaak, dan wel een hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren.
 5. De Cliënt verplicht zich bij de uitvoering van een Boeking tot een hogere mate van persoonlijke hygiëne. Dit resulteert zich onder meer, maar niet uitsluitend in een verplichting tot het gebruik van een condoom indien sprake is van seksueel contact bij de uitvoering van de Boeking. Hierbij geldt dat het de Cliënt evenmin is toegestaan de Escort te bewegen het gebruik van een condoom achterwege te laten bij seksueel contact bij de uitvoering van de Boeking.
 6. De Cliënt dient tijdens de Boeking:
  • Zorg te dragen dat de Escort bij aanvang van, einde van en gedurende de Boeking indien noodzakelijk bereikbaar is voor MOS COMES onder meer in verband met de betaling van de Boeking, alsook het welzijn van de Escort;
  • Zicht te onthouden van enig bezit van drugs in welke vorm dan ook;
  • Zicht te onthouden drugs in welke vorm dan ook aan te bieden aan de Escort, met uitzondering van alcoholistische dranken. Hierbij geldt dat het de Cliënt evenmin is toegestaan de Escort te bewegen de aangeboden drugs in welke vorm dan ook aan te nemen en/of te gebruiken.
 7. De Cliënt behandelt de escort bij de uitvoering van een Boeking met respect een en ander conform de voorwaarden van de Boekingsbevestiging. Het is de Cliënt te alle tijde niet toegestaan om de Escort te dingen tot handelingen die in strijd zijn met de Boeking of de wil van de Escort, dan wel anderszins in strijd zijn met de wet zoals van toepassing in het land van de uitvoering van de Boeking.
 8. De Cliënt dient zich te allen tijde te onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van MOS COMES en/of de door haar ingeschakelde Escorts in gevaar brengt.
 9. Het is de Cliënt nimmer toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een Escort, contactgegevens uit te wisselen of deze kenbaar te maken aan de Escort, tenzij MOS COMES hier voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.
 10. Indien de Cliënt in strijd met het bepaalde in artikel 5.9 AV tijd heeft doorgebracht met een Escort zonder tussenkomst van MOS COMES, is de Cliënt per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan MOS COMES, vermeerderd met een boete ter hoogte van tweemaal het verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 6: INTERNATIONALE BOEKING

 1. Op een Internationale Boeking zijn de voorwaarden die gelden voor een Boeking en zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing, tenzij daar in dit artikel uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 2. Voor Internationale Boekingen geldt een minimum duur van 12 uren. Een Opdracht voor een Internationale Boeking binnen Europa dient minimaal 24 uur van tevoren door MOS COMES te zijn ontvangen. Voor een Internationale Boeking buiten Europa dient een Opdracht minimaal 48 uur van tevoren door MOS COMES te zijn ontvangen.
 3. Na ontvangst van de Opdracht voor een Internationale Boeking zal MOS COMES de reisbestemming beoordelen op basis van algemeen positief reisadvies, veiligheid van de bestemming, ervaringen met de bestemming en overleg hierover met de gewenste Escort. Na positieve beoordeling door MOS COMES, ontvangt de Cliënt van MOS COMES een Boekingsbevestiging.
 4. De middelen van transport van een Escort worden per geval in overleg bepaald. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 4 uur bij gebruik van een personenauto, zal transport steeds plaatsvinden via een sneltrein of vliegtuig. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 7 uur bij gebruik van een vliegtuig, zal transport steeds plaatsvinden via een vliegtuig en reist de Escort minimaal businessclass.
 5. De Cliënt dient tijdens een Internationale Boeking zorg te dragen dat de Escorts:
  • te allen tijde bereikbaar is voor MOS COMES;
  • minimaal drie maaltijden per dag nuttigt op kosten van de Cliënt;
  • minimaal één maal per dag telefonisch contact opneemt met MOS COMES, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden;
  • bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal twee uur per dag vrij heeft om naar eigen inzicht in te vullen, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden;
  • bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal zes uur per dag de gelegenheid krijgt om te kunnen slapen.

ARTIKEL 7: ANNULERING/WIJZIGING DOOR MOS COMES

 1. Het is MOS COMES te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of te wijzigen indien:
  • een Escort niet op de door Cliënt gevraagde locatie en/of tijdstip aanwezig kan zijn;
  • de door Cliënt gevraagde locatie niet beschikbaar is;
  • naar het oordeel van MOS COMES de identiteit, integriteit en/of de veiligheid van een Escort niet kan worden gegarandeerd;
  • de Cliënt niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de Cliënt niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen;
  • zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van MOS COMES kan worden verwacht dat zij aan haar verplichtingen uit hoofde van de Boeking voldoet.
 2. In geval van een wijziging of annulering in de zin van artikel 7.1 AV zal MOS COMES hierover op de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Cliënt.
 3. Indien en voor zover de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Cliënt toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren.
 4. In het geval dat een Boeking wordt geannuleerd in de zin van artikel 7 AV zijn MOS COMES, noch de Escort aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Cliënt.

ARTIKEL 8: ANNULERING/WIJZIGING DOOR CLIËNT

 1. In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door de Cliënt, zal deze op de kortst mogelijke termijn in contact treden met MOS COMES.
 2. Op MOS COMES en de Escorts rust enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van alle voorwaarden van de Boeking. Indien de Escort niet voldoet aan een of meer verwachtingen van Cliënt, geeft dit geen recht op annulering/wijziging van de Boeking. Cliënt heeft enkel recht op wijziging indien de niet tegemoetgekomen verwachtingen van de Cliënt zien op persoonlijkheid, of uiterlijk van de Escort en de Cliënt binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking in Nederland, MOS COMES heeft geïnformeerd over zijn ongenoegen. In dat geval rust op MOS COMES een inspanningsverplichting een realistisch en een beide Partijen passende oplossing aan te dragen en de Boeking overeenkomstig te wijzigen.
 3. Indien en voor zover de wijziging van de Boeking door de Cliënt ziet op de Escort, tijd of locatie, rust op MOS COMES enkel een inspanningsverplichting de Boeking conform de gewenste wijzigingen aan te passen, dan wel een alternatief te bieden. Niettemin behoudt MOS COMES zich het recht voor de Boeking te annuleren.
 4. Wijzigingen ten aanzien van de invulling van de dienstverlening tijdens de Boeking zijn enkel mogelijk, indien de Escort hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien en voor zover deze wijzigingen aanvullende kosten met zich brengen, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering van de Boeking te worden voldaan.
 5. Een vertraging in de aankomst van de Escort tot 30 minuten op de overeengekomen locatie, veroorzaakt door vervoersproblemen, geeft Cliënt geen recht de Boeking te annuleren. Bij een vertraging van meer dan 30 minuten is het Cliënt toegestaan de Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren, tenzij sprake is van een Boeking die minder dan 4 uur van tevoren tot stand is gekomen.
 6. Het is Cliënt tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking toegestaan de betreffende Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren.
 7. In geval van een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking is het de Cliënt eenmalig toegestaan de betreffende Boeking kosteloos per e-mail of telefonisch te annuleren, tenzij sprake is van een Internationale Boeking. Bij een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Internationale Boeking wordt de Cliënt EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht.
 8. In geval van herhaald annuleren van Boekingen binnen 4 tot 24 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Cliënt EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht.
 9. In geval van een annulering tot 4 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Cliënt steeds EUR 350,- aan kosten in rekening gebracht.
 10. In geval van herhaald annuleren tot 4 uur voorafgaand aan een Boeking, wordt de Cliënt EUR 700,- in rekening gebracht.

ARTIKEL 9: PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

 1. Alle door MOS COMES opgegeven standaardprijzen zijn in te zien op de Website. Deze prijzen zijn weergegeven in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen opgelegd van overheidswege.
 2. Voor prijzen van Arrangementen dient de Cliënt contact op te nemen met MOS COMES. Dit mede in verband met de invulling van de voorwaarden van het betreffende Arrangement.
 3. De prijs die MOS COMES voor een Boeking heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de dienstverlening conform de overeengekomen specificaties.
 4. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met MOS COMES en bevestigd in de Boekingsbevestiging.
 5. MOS COMES is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren en/of andere kosten die voor de uitvoering van de Boeking nodig en/of relevant zijn.
 6. Alle aanvullende wensen van de Cliënt op de overeengekomen Boeking conform de Boekingsbevestiging die MOS COMES tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Boeking redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 7. Prijswijzigingen op grond van artikel 9.5 en 9.6 AV geven de Cliënt niet het recht de Boeking (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.

ARTIKEL 10: BETALINGEN

 1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van een Boeking van een Arrangement, dient de Cliënt na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande de gehele kosten van het betreffende Arrangement aan MOS COMES te voldoen, door middel van overmaking op een door MOS COMES aan te wijzen bankrekening.
 3. Ingeval van een Internationale Boeking dient Cliënt na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande een aanbetaling te verrichten aan MOS COMES ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs, alsmede een betaling van de gehele reiskosten van de Escort, door middel van overmaking op een door MOS COMES aan te wijzen bankrekening.
 4. MOS COMES accepteert contante betalingen in Euro’s, Amerikaanse dollars of Britse ponden. Bij betaling wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is en wordt tot twee cijfers achter de komma afgerond. Voorts worden de gebruikelijke bankkosten in rekening gebracht bij de Cliënt.
 5. MOS COMES accepteert betalingen via Paypal. Op dergelijke betalingen is een toeslag van 5% van het totaal verschuldigde bedrag van toepassing.
 6. Indien een Boeking wordt geannuleerd door MOS COMES omdat gegronde redenen bestaan dat de Cliënt het imago, de veiligheid van MOS COMES, dan wel de door haar ingeschakelde Escorts, dan wel de identiteit van één of meer Comapnions beschadigt, in gevaar brengt, respectievelijk openbaart, blijft de Cliënt het volledig in rekening gebrachte bedrag verschuldigd en bestaat geen recht op restitutie.
 7. Indien een Internationale Boeking of een Boeking van een Arrangement wordt geannuleerd dient de Cliënt de kosten, voor zover gemaakt door MOS COMES en voor zover deze kosten niet in aanmerking komen voor restitutie, te betalen aan MOS COMES.
 8. Er bestaat geen recht op restitutie van enig bedrag, indien bij de uitvoering van de Boeking op initiatief van de Cliënt geen gebruik wordt gemaakt van alle diensten zoals overeengekomen in de Boekingsbevestiging.
 9. Restitutie van enig betaald bedrag door de Cliënt in verband met een geannuleerde Boeking, vindt in beginsel plaats door middel van verrekening met het bedrag dat de Cliënt is verschuldigd bij een eerstvolgende Boeking, tenzij de Cliënt binnen zes maanden na de oorspronkelijke Boeking MOS COMES bericht dat zij geen nieuwe Boeking wenst. In dat geval zal het restitueerbare bedrag op een door de Cliënt aan te wijzen bankrekening worden voldaan. Indien de Cliënt binnen zes maanden geen nieuwe Opdracht voor een Boeking aan MOS COMES heeft verstrekt, noch MOS COMES heeft bericht dat hij het restitueerbare bedrag wenst te ontvangen, komt het recht op restitutie van de Cliënt te vervallen.
 10. Bij overschrijding van de onder artikel 10.1 t/m 10.3 AV genoemde termijnen is Cliënt van rechtswege in verzuim (zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is). In dat geval is de Cliënt de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 3% rente over de prijs per maand. Bij de renteberekening wordt dan een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Alsdan is de Cliënt tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan MOS COMES, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de overeengekomen prijs inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van MOS COMES de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 11. Indien MOS COMES een Order ontvangt van een Cliënt van wie MOS COMES nog niet eerder een Boeking heeft ontvangen, is MOS COMES gerechtigd van deze Cliënt te verlangen dat deze afhankelijk van de soort Boeking:
  • een voorschot van EUR 150,- voldoet aan MOS COMES en MOS COMES dit voorschot uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de Boeking heeft ontvangen;
  • en/of zorgdraagt dat MOS COMES uiterlijk 3 uur voorafgaand aan de Boeking met voldoende mate van zekerheid kan vaststellen dat de Cliënt aanwezig is in de overeengekomen accommodatie.
 12. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Cliënt naar het oordeel van MOS COMES daartoe aanleiding geeft, is MOS COMES gerechtigd van de Cliënt te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door MOS COMES te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is MOS COMES gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Boeking onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Cliënt aan MOS COMES uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 13. De overeengekomen prijs, inclusief vervallen rente is in ieder geval direct opeisbaar indien:
  • een betalingstermijn is overschreden;
  • een aanvraag tot faillietverklaring van de Cliënt is ingediend en/of surseance van betaling van de Cliënt is aangevraagd;
  • ten laste van de Cliënt beslag wordt gelegd;
  • de Cliënt het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
 14. Indien MOS COMES in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die MOS COMES in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Cliënt.
 15. In alle gevallen heeft MOS COMES naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11: VERTROUWELIJKHEID

 1. Alle informatie van de Cliënt waar MOS COMES uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening zoals overeengekomen in een Boeking, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met eventuele toekomstige Boekingen. Onder de uitoefening van de dienstverlening valt onder meer een identiteitscontrole ten behoeve van de veiligheid van MOS COMES en de door haar in te schakelen Escort.
 2. Informatie van de Cliënt waar MOS COMES uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij een wettelijke regeling MOS COMES hiertoe verplicht.
 3. Indien een Cliënt onjuiste informatie verstrekt omtrent zijn persoon aan MOS COMES, behoudt MOS COMES zich het recht voor de betreffende informatie weer te geven op een zogenaamde zwarte lijst, te delen op branchewebsites, andere media en met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie in Boekingen te voorkomen.
 4. Indien een Cliënt in strijd met deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks contact opneemt met een Escort, een poging doet rechtstreeks contact op te nemen met een Escort, dan wel enige contactgegevens uitwisselt met een Escort, behoudt MOS COMES zich het recht voor informatie over de Cliënt te delen met het management van andere escortbureaus teneinde hen te waarschuwen voor dergelijke handelswijzes van de Cliënt.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. MOS COMES is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MOS COMES.
 2. Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van de Cliënt, informatie op de Website of afwijkingen ten opzichte van op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.
 3. MOS COMES is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van enig handelen in strijd met artikel 5.5 AV, alsook eventuele schade die anderszins is ontstaan door seksuele aandoeningen die zich als gevolg van het gebruik van de dienstverlening van MOS COMES kunnen voordoen.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van MOS COMES is te allen tijde beperkt tot eventuele directe schade. MOS COMES is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijk gevolgschade.
 5. Eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van MOS COMES is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden.
 6. Indien MOS COMES ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de Boeking (waaronder deze Algemene Voorwaarden) niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Cliënt haar ter zake volledig vrijwaren en aan MOS COMES alles vergoeden wat aan deze derde moet worden voldaan alsmede de in dat verband gemaakte kosten.

ARTIKEL 13: GARANTIES

 1. Met inachtneming van de inspanningsverplichting van MOS COMES, zoals vermeld onder artikel 5 en 8 AV, geeft MOS COMES geen enkele garantie richting de Cliënt wat betreft de ervaring van de Cliënt tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich brengt.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

 1. Indien MOS COMES haar verplichtingen niet of niet volledig kan nakomen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, daaronder mede begrepen een stagnatie in de operationele bedrijfsvoering van MOS COMES en/of van een door haar ingeschakelde derde, dan wel door enige andere omstandigheid die buiten de risicosfeer van MOS COMES ligt, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop MOS COMES weer in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een Opdracht of Boeking te voldoen.
 2. Indien MOS COMES niet in staat is haar verplichtingen jegens de Cliënt binnen een redelijke termijn na te komen, als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan hebben zowel MOS COMES als de Cliënt het recht de Boeking te annuleren, zonder dat MOS COMES gehouden is enige schade van de Cliënt als gevolg van die annulering te vergoeden.
 3. Indien MOS COMES bij het intreden van een overmachtssituatie, zoals omschreven in dit artikel, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is MOS COMES gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij de Cliënt en is de Cliënt op haar beurt gehouden tot betaling van dit bedrag.
 4. Bij het intreden van een overmachtssituatie zoals vermeld in dit artikel zal MOS COMES op de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Cliënt, teneinde een passende en realistische oplossing te bereiken.

ARTIKEL 15: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De naam “MOS COMES”, is bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam van MOS COMES.
 2. MOS COMES behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de door MOS COMES ontworpen marketing- en of salesmaterialen en producten, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend de inhoud van de Website, alsook de werkwijze en andere geestesproducten van MOS COMES, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij MOS COMES hier uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 4. Alle beelden en informatie van derden op de Website dient ter ondersteuning van het imago van MOS COMES. De diensten van deze derden zijn op geen enkele wijze gelieerd aan de diensten van MOS COMES.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle Opdrachten, Boekingen, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen MOS COMES en Cliënt uit hoofde van een Opdracht, Boeking, waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het in Nederland gelegen arrondissement Noord-Holland.